سایبان فنری

سایبان برقی،سایبان بازویی،سایبان جکی،سایه بان بازویی،سایه بان جکی،سایه بان برقی به علت داشتن فنر داخل بازوها با نام سایبان فنری نیز شناخته میشوند

×